Lög Skátafélagsins Kópa.

1. grein 

Nafn félagsins er Skátafélagið Kópar og aðsetur þess er í Kópavogi.

2. grein 

Félagið er aðili að Bandalagi Íslenskra Skáta (BÍS) og ber að starf eftir lögum þess og reglum.

3. grein 

Markmið og tilgangur félagsins er að stuðla að aukinni hæfni manna til að koma út í lífið og gerast hæfir þjóðfélagsþegnar, með því að ávaxta þá hæfileika er þeir nutu ívöggugjöf, þroska einstaklinginn til þess að vera ákveðinn persóna, þroska félagsanda, þroska með sjálfum sér hugrekki, ósérhlífni, drengskap, sjálfsstjórn og aga, mannkærleik, efla andlega og líkamlega hreysti og hafa heilbrigða og jákvæða hugsun.

4. grein 

Enginn telst fullgildur félagi nema hann hafi greitt gjald á auglýstum innritunartíma.

Félagsráðsfundur í maí ákveður árgjald hverju sinni.

Félagsstjórn er skylt að halda spjaldskrá yfir hvern fullgildan félaga.

5. grein 

Félögum ber að halda einkennisbúningum sínum vel við. Allir skulu sækja fundi og æfingar nema forföll hamli, skal þá tilkynna þau og greina ástæðu er foringi metur hverju sinni. Félagsstjórn er heimilt að beita brottvísun í samráði við sveitaforingja.

6. grein 

Aðalfundur skal haldinn eigi síður en í febrúarlok ár hvert.

7. grein 

Verkefni aðalfundar eru :

1. Skýrsla stjórnar

2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar

3. Lagabreytingar

4. Kosningar

5. Önnur mál

8. grein 

Rétt til setu á aðalfundi hafa þeir sem sannanlega stunda foringjastörf í félaginu og allir Kópar 15 ára og eldri

9. grein 

Kosningarrétt á aðalfundi hafa þeir sem sannanlega stunda foringjastörf í félaginu og allir Kópar 15 ára og eldri.

10. grein 

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi og því aðeina að 2/3 hlutar fundarmanna sem atkvæði greiða, greiði atkvæði með breytingartillögunni.Tillögur til breytinga á lögum félagsins skulu hafa borist til stjórnar félagsins skriflega, 10 dögum fyrir aðalfund og skulu þær síðan liggja frammi í skátaheimilinu síðustu viku fyrir aðalfund og á aðalfundi.

11. grein 

Framboð skulu hafa borist til uppstillingarnefndar viku fyrir aðalfund. Frambjóðendur í stjórn, húsnefnd og skálastjórn skulu kynna stefnumál sín á aðalfundi eftir því sem hægt er. Sjálfkjörnir frambjóðendur eru ekki undanþegnir.

12. grein 

Stjórn félagsins skipa: Félagsforingi, aðstoðarfélagsforingi, gjaldkeri (sér um fjársýslu og bókhald félagsins), ritari(færir fundargerðir stjórnar og félagsráðs), fulltrúi yngri kynslóðar(einstaklingur á aldrinum 18-25 ára) og tveir meðstjórnendur.

Kosið skal til tveggja ára í senn og á eftirfarandi máta: Félagsforingi, ritari og einn meðstjórnandi á sléttu ártali, aðstoðarfélagsforingi, gjaldkeri, fulltrúi yngri kynslóðar og einn meðstjórnandi á oddatölu ártali.

13. grein 

Félagsráðskipa: Stjórn félagsins, deildarforingjar, sveitarforingjar, formenn allra nefnda innan félagsins og fulltrúi HSSK. Félagsráð heldur fundi einu sinni í mánuði, yfir sumarið eftir þörfum.

14. grein

Lögrétta: Hlutverk hennar er að fjalla um brot á lögum félagsins, taka fyrir agabrot,leysa deilumál sem upp kunna að koma og koma í veg fyrir hvers konar óskátalega hegðun eða starfsemi innan félagsins.

Lögréttaskal vera sjálfstæður rannsóknaraðili og getur tekið fyrir mál án þess að formleg ákæra hafi borist.

Sé um brottvikningu að ræða úr félaginu á vegum Lögréttu skal hún tilkynna félagsráði ákvörðun sína áður en formleg brottvikning er ákveðin.

Í Lögréttu sitja þrír aðilar kosnir á aðalfundi og kosnir skulu tveir varamenn. Lögrétta skal færa gerðarbók og birta alla dóma sína strax að úrskurði loknum, nema þegar um brottvikningu er að ræða. Lögrétta setur sér sjálf starfsreglur.

15. grein 

Hætti einhver embættismaður á miðju kjörtímabili skal stjórn finna annan mann í hans stað fram að næsta aðalfundi með samþykki félagsráðs.

16. grein 

Leggist starfsemi félagsins niður skulu sjóðir þess og eignir fara í vörslu BÍS.

17. grein 

Félagsráð túlkar þessi lög. Ef um ágreining er að ræða skulu félagsforingi og Lögréttaskera úr um hann.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagsins 2019. Eru þar með öll eldri lög félagsins fallin úrgildi.